Deze site vereist anonieme cookies en verschillende diensten van derden om goed te kunnen functioneren. Om DigiChambers te blijven gebruiken, moet u akkoord gaan met ons Cookie en Privacy -beleid.

Registreer

Algemene informatie

Welkom bij DigiChambers. Tijdens dit registratieproces registreert u uw bedrijf om DigiChambers te gebruiken bij een Belgische Kamer van Koophandel. Houd er rekening mee dat u het bedrijf registreert, dus zorg ervoor dat het nog niet is geregistreerd!

Algemene informatie

BE
Een Belgisch BTW-nummer moet worden ingegeven als 1234.123.123.
Geen onderneming gevonden
De nummer van de onderneming is vereist.
Naam onderneming is vereist.

Gegevens

Een geldige postcode is vereist.
Gemeente is vereist.
Straat en nummer zijn vereist.
Een geldig e-mailadres is vereist, bijvoorbeeld bedrijfsnaam@domein.com.

Uw details

Voornaam is vereist.
Achternaam is vereist.
Een geldig e-mailadres is vereist, bijvoorbeeld gebruikersnaam@domein.com.

Andere instellingen

Een kamer van koophandel wordt gekozen op basis van uw postcode. Het is mogelijk om deze hieronder te veranderen.

Kamer van koophandel is vereist.

Hieronder kunt u selecteren hoe DigiChambers-gebruikers van uw onderneming zich kunnen aanmelden. Deze instelling kan achteraf niet worden gewijzigd.

Algemene Voorwaarden - DigiChambers

(DC2.2021.01)

Door op “Ik ga akkoord” te klikken, door zich aan te melden op www.digichambers.be of door op enige andere manier deze applicatie te gebruiken bevestigt , hierna aangeduid als “de beheerder”, dat hij/zij de onderneming , hierna aangeduid als “de Onderneming”, wettelijk vertegenwoordigt en voor diens rekening akkoord gaat met de onderhavige Algemene Voorwaarden.

A. De elektronische aanvraag en aflevering van Certificaten van Oorsprong en geviseerde documenten

Certificaten van Oorsprong worden hierna afgekort als “CO’s”, geviseerde documenten als “visa”.

Wettelijke verplichtingen

Het gebruik van DigiChambers wijzigt niets aan de toepasselijke regels uitgevaardigd door de bevoegde autoriteiten binnen en buiten de Europese Unie.

Bij elke aanvraag verzoekt de Onderneming om de afgifte van een certificaat van oorsprong waarin wordt verklaard dat de vermelde goederen van oorsprong zijn uit het in vak “oorsprong” genoemde land of landen.

De Onderneming verklaart daarbij dat de gegevens van de aanvraag alsmede de met het oog op de afgifte van het certificaat van oorsprong aan de bevoegde instanties voorgelegde bewijsstukken en verstrekte inlichtingen juist zijn, dat de goederen waarop deze stukken en inlichtingen betrekking hebben dezelfde zijn als die waarvoor het certificaat wordt aangevraagd, dat deze goederen aan de door de regeling betreffende de gemeenschappelijke definitie van het begrip "oorsprong van goederen" gestelde voorwaarden voldoen.

De Onderneming verbindt zich op verzoek van de bevoegde instanties alle verdere inlichtingen en bewijsstukken te verstrekken die voor de afgifte van dit certificaat noodzakelijk zijn.

Machtiging tot het gebruik van DigiChambers

Elke aanvraag die elektronisch wordt ingediend, wordt ontegensprekelijk verbonden met en toegerekend aan de persoon die zich ingelogd heeft met de gebruikersnaam die DigiChambers hem bezorgd heeft en verbindt daarbij de Onderneming.

De Onderneming machtigt de beheerder tot het toevoegen, het wijzigen en het verwijderen van de machtigingen voor het gebruik van DigiChambers met het oog op het aanvragen van CO’s. Dit beheer gebeurt via de DigiChambers website. De personen die door de beheerder gemachtigd worden, worden hieronder aangeduid als “gebruiker(s)”.

De Onderneming verbindt zich ertoe haar Kamer van Koophandel onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen indien de beheerder of een gebruiker niet meer over deze machtiging beschikt.

De Onderneming kiest onderstaande authenticatiemethode waarmee elke gebruiker de onderneming geldig kan verbinden: .

DigiChambers behoudt zich het recht voor om op elk moment het gebruik van een van deze authenticatiemethodes uit te sluiten of om andere toe te laten.

Machtigingen aan de Kamer van Koophandel

Minstens één persoon moet gemachtigd zijn als beheerder.
De Onderneming machtigt de Kamer van Koophandel verantwoordelijk voor haar account tot het toevoegen, wijzigen en verwijderen van de beheerder op eenvoudige vraag (per e-mail) van een van haar medewerkers indien de beheerder de onderneming verlaten heeft.

De Onderneming machtigt de Kamer van Koophandel verantwoordelijk voor haar account tot het wijzigen van de authenticatiemethode op eenvoudige vraag (per e-mail) van de beheerder.

Afprinten van CO’s en visa

Indien de Onderneming ervoor kiest om CO’s en visa binnen de onderneming af te printen, dient de gebruiker telkens te verifiëren of het CO of de visa correct en leesbaar afgeprint werd. In geval van twijfel dient hij onmiddellijk de bevoegde Kamer te verwittigen. In dat geval mag het CO of de visa niet gebruikt worden totdat de Kamer hiervoor haar toestemming geeft.

Indien de Onderneming een visa afprint op een origineel document moet hij er zich van vergewissen dat het origineel document overeenstemt met het document waarvoor hij een visa aanvroeg. Indien dit niet zo is, moet hij het geviseerde document vernietigen en de Kamer van Koophandel verwittigen.

B. Het raadplegen en het gebruik van de internetsite

Systeemvereisten

De gebruikers van de toepassing dienen te beschikken over een recente browser. De compatibiliteit van de browser kan worden nagegaan via de DigiChambers website.
Voor het correct afprinten van de documenten is een kleurenprinter nodig.

DigiChambers behoudt zich het recht voor om deze vereisten te allen tijde te wijzigen. Deze kunnen worden geraadpleegd via de rubriek “systeemvereisten” op de DigiChambers website.

Informatie op de website

DigiChambers NV en eventuele andere instanties:

 • bieden geen enkele garantie betreffende de exactheid, de volledigheid of de actualiteit van de informatie die via dit systeem kan geraadpleegd of uitgewisseld worden. De toegang tot de informatie op de site is onderhevig aan de aanvaarding van het feit dat DigiChambers elke verantwoordelijkheid afwijst voor handelingen ondernomen op basis van informatie verleend op de site;

 • wijzen elke verantwoordelijkheid af betreffende de inhoud van de webpagina’s, met inbegrip van - zonder zich evenwel tot deze te beperken - elke impliciete garantie aangaande hun geschiktheid tot commercialisering of gebruik of betreffende beslissingen of handelingen die genomen of ondernomen kunnen worden door een gebruiker vertrouwend op deze informatie;

 • wijzen elke verantwoordelijkheid af voor schade, kosten, derving van winst, verlies van gegevens of elk ander direct of indirect nadeel dat zou kunnen resulteren uit het gebruik, de onmogelijkheid tot gebruik of toegang, of een panne, onderbreking of schrapping van de gehele of gedeeltelijke dienst, op eender welk moment, met uitzondering van haar aansprakelijkheid voor haar opzet, haar zware fout of voor die van haar aangestelden;

 • zijn geenszins verantwoordelijk voor:

  • het aanbod van de links naar andere websites;
  • de inhoud van andere websites waarmee de gebruiker in verbinding gebracht kan worden via de site van DigiChambers;
  • de gevolgen van acties geïnspireerd door de inhoud van deze websites;
 • wijzen elke garantie of verantwoordelijkheid af, expliciet of impliciet, verbonden aan het gebruik van het systeem.

Aard van de informatie

De inlichtingen die op de DigiChambers website kunnen worden gevonden, zijn geen raadgevingen. De behandelde materies zijn complex en onmogelijk eenvoudig te vatten. Deze informatie is niet bestemd tot het motiveren of uitlokken van een beslissing of een definitief oordeel, maar is enkel bedoeld als een praktische leidraad voor het invullen van een CO en het gebruik van deze applicatie. De gebruiker wordt uitgenodigd steeds een expert te raadplegen alvorens een beslissing te nemen met betrekking tot andere dan puur praktische aspecten van het CO.

Vorderingen

De gebruiker die de informatie op deze pagina’s raadpleegt, ziet af van om het even welke vordering, van welke aard ook, aangaande het gemaakte gebruik van de informatie aangeboden door het systeem, ongeacht of deze vordering zich richt tot DigiChambers of tot enige andere instantie die de beschikbare informatie via het systeem heeft aangeboden.

Risico’s

De gebruiker die de informatie op deze pagina’s raadpleegt, verbindt zich er bovendien toe elk risico inherent aan het gebruik van het systeem voor eigen rekening te nemen en af te zien van elke vordering tegen DigiChambers of enige andere instantie die de beschikbare informatie via het systeem heeft aangeboden, waaronder elk risico aangaande de beschadiging van computers, software of gegevens door een virus dat doorgestuurd of geactiveerd kon worden via het systeem of door het feit dat de gebruiker het systeem heeft geraadpleegd.

Privacy - vertrouwelijkheid

Er wordt verwezen naar de privacy policy die op de DigiChambers website geraadpleegd kan worden. Door akkoord te gaan met onderhavige Algemene Voorwaarden gaat de Onderneming akkoord met de bepalingen van de privacy policy.

Intellectuele eigendom

Merken, commerciële namen, logo’s en acroniemen die op de pagina’s van de DigiChambers website kunnen verschijnen, behoren exclusief toe aan hun houders.
DigiChambers waarschuwt de bezoeker dat zij volledig los staat van het imago en de uitstraling van deze merken, die enkel ten goede komen aan de houders zelf.
Daarentegen behoren alle intellectuele rechten die betrekking hebben op de onderdelen van de site van DigiChambers, deze laatste zonder uitzondering exclusief toe.

De toegankelijke informatie op de website, het lettertype, het hypertext-script van de structuur van de pagina’s, de benaming van DigiChambers, de domeinnamen en het logo van DigiChambers zijn elementen beschermd door de wet op bescherming van databanken, de wetten op de bescherming van auteursrechten (copyright) en de internationale conventies betreffende deze materie alsook de reglementering over domeinnamen. Deze elementen mogen niet gekopieerd worden, onder welke vorm, drager of wijze dan ook, noch gebruikt of verdeeld worden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van DigiChambers.

Niettemin mag de informatie op deze site, vrij gekopieerd worden op drie voorwaarden:

 1. de verwijzing naar bron met vermelding van ©, datum van het gebruikte document en adres van de website;
 2. de verbintenis elke verbetering of uitbreiding van de gebruikte informatie te melden aan DigiChambers;
 3. het gebruik van deze informatie voor strikt privé- en niet-commercieel gebruik.

Cookies

Er wordt verwezen naar de cookie policy die op de DigiChambers website geraadpleegd kan worden. Door akkoord te gaan met onderhavige Algemene Voorwaarden gaat de Onderneming akkoord met de bepalingen van de cookie policy.

Verbintenis van de Onderneming

De Onderneming verbindt zich ertoe, noch rechtstreeks noch door bemiddeling van derden, schade, nadeel of hinder van eender welke soort toe te brengen aan DigiChambers.

Uitsluiting

Indien DigiChambers vaststelt dat de Onderneming de bovenstaande voorwaarden niet naleeft of ernstige aanwijzingen heeft van misbruik kan zij op elk ogenblik de Onderneming de toegang ontzeggen tot deze dienst.

Regeling van geschillen

Elk geschil betreffende de website en/of de inhoud ervan is onderworpen aan de regels van het Belgisch recht en behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.

Datum:

Plaats:

Voor de Onderneming


DigiChambers NV – Belliardstraat 2, 1040 Brussel – ON 0898.600.080

Registratie voltooid

Uw registratie is met succes verstuurd. U zal snel een bevestigingsmail met verdere instructies ontvangen. Controleer uw mailbox (of spam) om door te gaan.

getting-coffee

Er is iets fout gelopen.

Er is blijkbaar iets fout gelopen. Gelieve de pagina te vernieuwen en opnieuw te proberen.

may-the-force-be-with-you